loader

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Με την επίσκεψη στο site μας ή την χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας προϋποθέτει ότι συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των πρόσθετων όρων και προϋποθέσεων και των πολιτικών που αναφέρονται στο παρόν ή / και διατίθενται μέσω υπερσυνδέσμων στο hit-media.gr. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό των χρηστών μέσω προγραμμάτων περιήγησης, προμηθευτών, πελατών, τους διαφημιζόμενους, και / ή τους συντελεστές του περιεχομένου. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες. Συμφωνείτε να τηρείτε και να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών και εσείς συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για αλλαγές. Η συνεχιζόμενη χρήση του pna.gr ή την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μετά την καταχώριση των όποιων αλλαγών αποτελεί αποδοχή των αλλαγών αυτών. Τυχόν νέες λειτουργίες ή τα εργαλεία που προστίθενται στο pna.gr επίσης υπόκεινται στους Όρους Χρήσης.

ΤΜΗΜΑ 1 - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε και κατά καιρούς να τροποποιούμε ή να διακόπτουμε, προσωρινά ή μόνιμα, τον ιστότοπό μας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) με ή χωρίς προειδοποίηση. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε την πρόσβασή σας στον ιστότοπό μας για οποιονδήποτε λόγο και να λάβουμε κάθε άλλο μέτρο που κατά την απόλυτη κρίση μας πιστεύουμε ότι εξυπηρετεί το συμφέρον της επιχείρησης μας και των χρηστών μας συνολικά. Συμφωνείτε ότι δεν φέρουμε ευθύνη προς εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του ιστότοπου ή τερματισμό της πρόσβασής σας στον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε ότι, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά, δεν έχετε το δικαίωμα να αντιγράφετε, αναπαράγετε, διανέμετε, δημοσιεύετε, καταχωρείτε σε βάση δεδομένων, προβάλλετε, εκτελείτε, τροποποιείτε, μεταδίδετε ή εκμεταλλεύεστε με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπού μας ή οποιοδήποτε περιεχόμενό του, χωρίς γραπτή άδεια από εμάς . Το περιεχόμενο του pna.gr δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

ΤΜΗΜΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών του hit-media.gr δηλώνουν στο hit-media.gr ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών. Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του pna.gr που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους. Οι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του pna.gr μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και μόνο υπό τη συνεχή επίβλεψη τους.

ΤΜΗΜΑ 3 ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η χρήση της ιστοσελίδας του pna.gr και των υπηρεσιών της (αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναζήτηση, newsletter, RSS κτλ) δεν δημιουργεί καμία σχέση τύπου συμβούλου-πελάτη. Ελλείψει σχέσης συμβούλου-πελάτη οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά.Κανένας δεν πρέπει να μας στείλει οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο διαδικτυακό τρόπο εκτός αν είναι εξουσιοδοτημένος από εμάς να το κάνει.Το περιεχόμενο του pna.gr σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εμμέσως ή ευθέως, παρότρυνση, συμβουλή ή πρόταση, προτροπή προς υλοποίηση ή διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως ή μίμηση αυτής. Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών -επισκεπτών του pna.gr, να τα αξιολογήσουν και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του pna.gr.

ΤΜΗΜΑ 4 ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτό το site δεν είναι ακριβείς, έγκυρες, πλήρεις ή επίκαιρες.Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το hit-media.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του pna.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του hit-media.gr παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το hit-media.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.Το pna.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το hit-media.grδεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το hit-media.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση το hit-media.gr. Το hit-media.gr είναι πάροχος υπηρεσιών δικτύων δεδομένων και διαδικτυακών υπηρεσιών, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις απόψεις που εκφράζονται από τους συντελεστές του περιεχομένου μας και δεν τις υιοθετούμε κατ’ ανάγκη: Απόψεις και άλλες δηλώσεις που εκφράζονται από χρήστες και τρίτα μέρη (π.χ., bloggers) είναι αποκλειστικά δικές τους και δεν αποτελούν απόψεις του pna.gr. Την ευθύνη για περιεχόμενο που δημιουργείται από τρίτα μέρη φέρουν αποκλειστικά τα μέρη αυτά και η ακρίβεια και πληρότητά του δεν είναι ούτε εγκεκριμένη ούτε εγγυημένη. Αναγνωρίζετε ότι, παρέχοντάς σας τη δυνατότητα να δείτε και να διανέμετε περιεχόμενο μέσω του ιστότοπού μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία υποχρέωση ή ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο αυτό. Οι ιδιοκτήτες, υπάλληλοι, διαχειριστές, τα στελέχη, οι ασκούμενοι και οι συνεργάτες του hit-media.gr δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση να παρακολουθούν τον ιστότοπό μας για τυχόν ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο. Επίσης δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη που μπορεί να προκύψει από το περιεχόμενο του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αξιώσεων για δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμιση, εξύβριση, παραβίαση δικαιωμάτων, παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιωτικού βίου, ιδιωτικού απορρήτου και δημοσιότητας, άσεμνα δημοσιεύματα, πορνογραφία, βλασφημία, απάτη ή παραπλάνηση. Παρά τα ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε ή αφαιρέσουμε ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις ή υλικά οποτεδήποτε κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. TMHMA 5 – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΩΝ Το hit-media.gr φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του «BLOGS» επωνύμων bloggers. Στα εν λόγω «BLOGS» η ευθύνη των αναρτήσεων, καθώς και του περιεχομένου αυτών ανήκει αποκλειστικά στους επώνυμους συντάκτες του, ρητώς αποκλειόμενης κάθε ευθύνης σχετικά του pna.gr. Το αυτό ισχύει και για τα σχόλια που αναρτώνται από τους χρήστες σε αυτό.Με την ανάρτηση ή την υποβολή περιεχομένου στον ιστότοπό μας (ανεξάρτητα από τη μορφή του περιεχομένου ή το χρησιμοποιούμενο μέσο, είτε πρόκειται για κείμενο, βίντεο, φωτογραφίες, ήχο είτε για ο,τιδήποτε άλλο), εκχωρείτε σε εμάς και τις συνδεδεμένες με εμάς επιχειρήσεις , τους αντιπροσώπους μας καθώς και τρίτα πρόσωπα προς τα οποία έχουμε αναθέσει την εκτέλεση έργου ή την παροχή υπηρεσιών, το δικαίωμα να προβάλλουμε ή δημοσιεύουμε το περιεχόμενο αυτό στον ιστότοπό μας και σε άλλα συνδεδεμένα μέσα δημοσίευσης(είτε με τη μορφή που υποβλήθηκε είτε με τη μορφή παράγωγου έργου, τροποποίησης ή προσαρμογής), να αποθηκεύουμε το περιεχόμενο αυτό, να το διανέμουμε καθώς και να το χρησιμοποιούμε για σκοπούς διαφήμισης και μάρκετινγκ. Χωρίς περιορισμό της γενικότητας των προαναφερθέντων, όσον αφορά οποιαδήποτε βίντεο που μας υποβάλλετε κατά καιρούς, κατανοείτε και συμφωνείτε ότι (εκτός αντίθετης συμφωνίας) έχουμε το δικαίωμα να προβαίνουμε, ή δικαιούμαστε να επιτρέπουμε σε χρήστες να προβαίνουν, βάσει αποκλειστικά των παρεχόμενων και ενεργοποιούμενων από τον ιστότοπό μας λειτουργικοτήτων, στη συμπίληση , επανεπεξεργασία, προσαρμογή ή τροποποίηση του βίντεό σας ή τη δημιουργία παραγώγων έργων από αυτό, είτε σε μεμονωμένη βάση είτε σε συνδυασμό με άλλα υποβληθέντα βίντεο, και (εκτός αντίθετης συμφωνίας) δεν θα έχετε κανένα δικαίωμα επ’ αυτού και εμείς ή οι δικαιοδόχοι μας θα είμαστε ελεύθεροι να το προβάλλουμε και το δημοσιεύουμε (κατόπιν της τυχόν συμπίλησης, επανεπεξεργασίας, προσαρμογής, τροποποίησης ή δημιουργίας παράγωγου έργου) για οποιαδήποτε περίοδο. ΤΜΗΜΑ 6 – ΕΡΓΑΛΕΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Μπορεί να σας παρέχουμε πρόσβαση σε εργαλεία τρίτων για τα οποία εμείς δεν παρακολουθούμε ούτε έχουμε κανένα έλεγχο σε αυτά. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι παρέχουμε πρόσβαση σε τέτοια εργαλεία “όπως είναι” και “ως διατίθενται” χωρίς καμία εγγύηση, παραστάσεις ή τις συνθήκες του κάθε είδους και χωρίς έγκριση. Δεν θα έχουμε καμία απολύτως ευθύνη που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση των εργαλείων τρίτων και η χρήση τους είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και διακριτικότητα και θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είστε ενημερωμένοι και έχετε εγκρίνει από πριν τους όρους με τους οποίους τα εργαλεία αυτά παρέχονται από τον οικείο πάροχο . Μπορεί επίσης, στο μέλλον, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες ή / και εργαλεία μέσω της ιστοσελίδας. Αυτές οι νέες δυνατότητες ή / και υπηρεσίες υπόκειται επίσης σε αυτούς τους Όρους Χρήσης. ΤΜΗΜΑ 7 – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ Ορισμένο περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του pna.gr μπορεί να περιλαμβάνουν περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες από τρίτους. Σύνδεσμοι (links) τρίτων σε αυτό το site μπορεί να σας κατευθύνουν σε ιστοσελίδες που είναι συνδεδεμένες με εμάς. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα αυτών των εξωτερικών υπηρεσιών και δεν υιοθετούμε και δεν φέρουμε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, την ακρίβεια, την ποιότητα, τη διαφήμιση, τα προϊόντα ή άλλα υλικά που υπάρχουν ή διατίθενται από τέτοιες υπηρεσίες. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημίες που σχετίζονται με την αγορά ή τη χρήση των αγαθών, υπηρεσιών, τους πόρους, το περιεχόμενο, ή οποιεσδήποτε άλλες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με οποιεσδήποτε ιστοσελίδες τρίτων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές και τις πρακτικές του τρίτου και σιγουρευτείτε ότι τους καταλαβαίνετε, πριν να συμμετάσχετε σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Παράπονα, διεκδικήσεις, ανησυχίες, ή ερωτήσεις σχετικά με τα προϊόντα τρίτων θα πρέπει να απευθύνονται προς αυτούς. ΤΜΗΜΑ 8 – σχόλια χρηστών, ανατροφοδότηση και λοιπές καταχωρίσεις Η χρήση της ιστοσελίδας του pna.gr και των υπηρεσιών της (αποστολή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναζήτηση, newsletter, RSS κτλ) δεν δημιουργεί καμία σχέση τύπου συμβούλου-πελάτη. Ελλείψει σχέσης συμβούλου-πελάτη οποιαδήποτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά.Κανένας δεν πρέπει να μας στείλει οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο διαδικτυακό τρόπο εκτός αν είναι εξουσιοδοτημένος από εμάς να το κάνει.Το περιεχόμενο, οι απόψεις, τα σχόλια, τα βίντεο, οι φωτογραφίες και γενικά το περιεχόμενο που παρουσιάζεται μέσω του pna.gr σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί εμμέσως ή ευθέως, παρότρυνση, συμβουλή ή πρόταση, προτροπή προς υλοποίηση ή διενέργεια οποιασδήποτε πράξεως ή μίμηση αυτής. Αντίθετα, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών -επισκεπτών του pna.gr, να τα αξιολογήσουν και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του pna.gr.Διατηρούμε το δικαίωμα και χωρίς καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε, να επεξεργαστούμε ή να αφαιρέσουμε περιεχόμενο όταν κατά την κρίση μας είναι παράνομο, προσβλητικό, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, πορνογραφικό, άσεμνο ή άλλως αποδοκιμαστέο ή παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία οποιουδήποτε ή τους Όρους Χρήσης γενικά . Οι χρήστες ή μέλη του pna.gr συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, πνευματικών δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της προσωπικότητας ή άλλα προσωπικά ή δικαιώματα ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ότι τα σχόλιά σας δεν θα περιέχουν δυσφημιστικό ή άλλως παράνομο, υβριστικό ή άσεμνο υλικό ή περιέχουν οποιοδήποτε ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό που θα μπορούσε με κανένα τρόπο να επηρεάσει τη λειτουργία του hit-media.gr ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, δεν θα αναρτήσετε διαφημίσεις ή μηνύματα προσέλκυσης πελατείας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσποιούμενοι ότι είστε κάποιος άλλος εκτός από τον εαυτό σας, ή με άλλο τρόπο να παραπλανήσετε εμάς ή τρίτους ως προς την προέλευση για τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα σχόλια που κάνετε και την ακρίβειά τους καθώς και για τις συνέπειες της ανάρτησης ή δημοσίευσής τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σχόλια που δημοσιεύονται από εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο. ΤΜΗΜΑ 9 – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο hit-media.gr, κρατείται για τεχνικούς λόγους και αξιοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.Το hit-media.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του hit-media.grσε κανένα τρίτο φορέα.Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. ΤΜΗΜΑ 10 ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Εάν είστε δικαιούχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή εκπρόσωπος του δικαιούχου και πιστεύετε ότι οποιοδήποτε από το περιεχόμενό μας παραβιάζει τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail : admin@pna.gr ΤΜΗΜΑ 11 – ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ Με τη χρήση του pna.gr συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε περιεχόμενο ή υπηρεσία και γενικά το υλικό που παρουσιάζεται στο hit-media.gr:(Α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό(Β) για να ζητήσετε σε άλλους να εκτελέσουν ή να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε παράνομη πράξη(Γ) με τρόπο που να παραβιάζεται το Ελληνικό και το Διεθνές δίκαιο, οι κανόνες, οι νόμοι, τα διατάγματα(Δ) για την καταπάτηση ή παραβίαση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.(Ε) για να παρενοχλείτε, εξυβρίσετε, προσβάλετε, προκαλέσετε βλάβη, συκοφαντήσετε, δυσφημήσετε, εκφοβίσετε ή να κάνετε διακρίσεις με βάση το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη θρησκεία, την εθνικότητα, τη φυλή, την ηλικία, την εθνική προέλευση ή την αναπηρία?(Στ) για να υποβάλετε ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες(Ζ) για να ανεβάσετε ή να μεταδώσετε ιούς ή οποιοδήποτε άλλο τύπο κακόβουλου κώδικα λογισμικό που θα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, άλλες ιστοσελίδες, ή το Internet(Η) για να συλλέγετε ή να παρακολουθείτε τις προσωπικές πληροφορίες των άλλων(Ι) για κάθε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό ή(ια) για να παρεμβαίνετε ή να παρακάμψετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της Ιστοσελίδας ή οποιαδήποτε σχετική ιστοσελίδα ή άλλους δικτυακούς τόπους ή το Internet γενικά.Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας ή του λογαριασμού χρήστη ή μέρους της ιστοσελίδας για την παραβίαση οποιασδήποτε από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις. ΤΜΗΜΑ 12 – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάσσετε το pna.gr, τους συνεργάτες, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους πράκτορες, τους αναδόχους, τους ασκούμενους και τους εργαζόμενους μας από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εξαιτίας ή που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης ή τα έγγραφα που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής, ή παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτων.Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούσθε να μας παρέχετε κάθε συνεργασία την οποία θα σας ζητήσουμε εύλογα. ΤΜΗΜΑ 13 – ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ Αυτοί οι Όροι Χρήσης και οποιεσδήποτε πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύτηκαν από εμάς σε αυτή την ιστοσελίδα αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας ανάμεσα σε εσάς και εμάς και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας, αντικαθιστώντας οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες, ανακοινώσεις και προτάσεις , είτε προφορικώς ή γραπτώς, ανάμεσα σε εσάς.Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του pna.gr και δη να αρνηθεί να εγγραφεί ως μέλος. ΤΜΗΜΑ 14 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του hit-media.grυπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). ΤΜΗΜΑ 15 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει να αποσταλούν στο e-mail: admin@pna.gr.

Copyright © 2023 Hit media Live Streaming Services © 2023 pna.gr. All Rights Reserved.